The New Babylon

by Programmable Animal

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    $5 USD  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  ЩęlटΦɱę ƮΦ Ʈ৸ę ПęЩ вǞвყlΦП

  Includes unlimited streaming of The New Babylon via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    $5 USD or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 4 Programmable Animal releases available on Bandcamp and save 10%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Pinhead, The New Babylon, E.P., and Drepsea. , and , .

    $16.20 USD or more (10% OFF)

   

1.
04:52
2.
3.
4.
5.
06:39
6.
7.

credits

released May 25, 2016

RЄĈØRÐЄÐ ß¥ PRØǤRÂ♏♏ÂßĿЄ ÂИĪ♏ÂĿ

Ɖʀἔῥṩἔᾄ - Եɧȝ νօﻨƈεร
ʖØЄ - Қ£¥Ş
Kr̈öm̈äẗïq̈ - ๒ครร, ŧɧε ąŋɠεℓïƈ √σïƈε
ҚRĪ$ - δƦuʍ$
ЄRĪĈ - ງนitคr
Cɦɨռǟ Wɦɨȶɛ - ງนitคr

ÂRƚЩØRҚ - ÂИÂ ♏ÂĪØĿØ
ǤRÂPĦĪĈ$ - ҚRĪ$ƚЄИ ĦØÐǤЄ$

tags

license

all rights reserved

about

Programmable Animal Joliet, Illinois

∱ïŋđ gη⊕šïš

contact / help

Contact Programmable Animal

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Trapped
Täk̈ë m̈ÿ ïn̈n̈öc̈ën̈c̈ë
ïn̈c̈ïn̈ër̈äẗë ẅïẗḧïn̈
m̈ÿ f̈r̈äg̈ïl̈ë m̈ïn̈d̈ ïs̈ r̈üïn̈ëd̈
n̈öẅ ḧäẗr̈ëd̈ c̈ön̈s̈üm̈ës̈
s̈ḧäd̈öẅs̈ c̈r̈ëëp̈ äẗ n̈ïg̈ḧẗ
ẗḧëÿ c̈ön̈ë ẗö ẗäk̈ë m̈ë s̈ïg̈ḧẗ ä f̈üẗür̈ë öf̈ d̈är̈k̈n̈ës̈s̈
I ḧäv̈ë b̈ëc̈öm̈ë ëÿël̈ës̈s̈


Tħe вяıđge вeтωeeи мч eчeš
иøω вяøκeи ıтš тıмe I'νe вłeđ
α łıиeαge øf ¢øиšтαит ¢яıeš
αωøκeи ıи α šтяeαм тħαт fłøωš яeđ
I'νe gøт иøтħıиg łefт тø šαч..
I נυšт ħıđ αиđ ħıđ ıт αłł αωαч
мч ραıи вυяıeđ αłıνe ıиšıđe..
øħ ħøω I ωıšħ чøυ ¢øυłđ đıe..

I'м иeνeя gøииα geт αωαч
Iт'š иeνeя gøииα gø αωαч
I'м тяαρρeđ ıиšıđe øf ħeяe
I'м тяαρρeđ ıиšıđe мч feαя

Yöü s̈äÿ ÿöü är̈ë r̈ïg̈ḧẗ
ïẗ's̈ j̈üs̈ẗ ä l̈ïẗẗl̈ë f̈r̈ïg̈ḧẗ
n̈öẅ l̈äÿ ÿöür̈ ḧëäd̈ d̈öẅn̈ c̈ḧïl̈d̈
f̈ör̈g̈ëẗ äl̈l̈ ẗḧäẗ's̈ d̈ëf̈ïl̈ëd̈
äl̈l̈ I c̈öül̈d̈'v̈ë b̈ëën̈
ïs̈ ẗäïn̈ẗëd̈ b̈ÿ ÿöür̈ s̈ïn̈
ïẗs̈ n̈öẗ j̈üs̈ẗ ä l̈ïẗẗl̈ë f̈r̈ïg̈ḧẗ
I d̈ön̈'ẗ ẗḧïn̈k̈ I'l̈l̈ b̈ë äl̈r̈ïg̈ḧẗ

Płeαše łeт gø...
чøυ'яe ħυятıиg мч αям
тħe вяυıše κeeρš øи geттıиg вıggeя
I'νe тяıeđ тø eš¢αρe
вυт тħe ωøυиđš αяe тøø đeeρ
αиđ тħe яeđ яøαđš αяe geттıиg тħı¢κeя..

I'м иeνeя gøииα geт αωαч
Iт'š иeνeя gøииα gø αωαч
I'м тяαρρeđ ıиšıđe øf ħeяe
I'м тяαρρeđ ıиšıđe мч feαя

мч feαя.. øf чøυ..

ωħч'đ чøυ ħανe тø ħıт мe??
wнγ'b γoυ нɒvɘ тo нiт мɘ??
Щ৸ყ'D ყΦЦ ৸Ǟvę ƮΦ ৸iƮ ɱę??
wĦy'Ð yΘυ ĦÆ¥E τΘ ĦЇτ ME??


I'м иeνeя gøииα geт αωαч
Iт'š иeνeя gøииα gø αωαч
I'м тяαρρeđ ıиšıđe øf ħeяe
I'м тяαρρeđ ıиšıđe мч feαя
Track Name: The New Babylon
tђє ̶s̶П̶Ǟ̶κ̶ę ђє tยгภє๔ Ŧг๏๓ tђє คภɠєl'ร թlєค
ภ๏ฬ ยภ๔єгภєคtђ ฬเtђ tђє гєรt t๏ ๒гєє๔
เ tђ๏ยɠђt ๓ץ ̶G̶Ø̶Ð̶ ฬคร ค ค๒๏vє ๓є
ภ๏t เภ tђє թคl๓ ๏Ŧ ๓ץ ђคภ๔ Ŧг๏๓ ɠгєє๔

Lıeš

I feeł мч αиgeя ρυšħıиg чøυ αšıđe
тħe ωαч чøυ тяeαт eα¢ħ øтħeя føямš тħe šтч
чøυ ρıgš, чøυ šqυıям αиđ fυ¢κ føя αичтħıиg
α¢яøšš чøυя вøđч ..чøυ ħανe łøšт чøυя мıиđ
šø ıт š¢яeαмš..

Yøυ ωαит α fıχ?
I'łł fυ¢κ чøυ υρ
чøυя fα¢e ıи тωø
I'łł мακe чøυ š¢яeαм
чøυ'νe łøšт ıт αłł
נυšт ωħαт чøυ αяe..
αłł вяøκeи đøωи..

tђє ̶s̶П̶Ǟ̶κ̶ę ђє tยгภє๔ Ŧг๏๓ tђє คภɠєl'ร թlєค
ภ๏ฬ ยภ๔єгภєคtђ ฬเtђ tђє гєรt t๏ ๒гєє๔
เ tђ๏ยɠђt ๓ץ ̶G̶Ø̶Ð̶ ฬคร ค ค๒๏vє ๓є
ภ๏t เภ tђє թคl๓ ๏Ŧ ๓ץ ђคภ๔ Ŧг๏๓ ɠгєє๔

Lıeš

I ħαтe тħıš eяα šøυgħт øи Bαвчłøи
¢eиøgαмч αмøиgšт тħe ħeяeтı¢š
đıggıиg ıитø eα¢ħ øтħeя'š ıииø¢eи¢e
чøυ š¢яαт¢ħ αиđ тeαя чøυя fυ¢κıиg fяıeиđš αραят
ħeαя тħeм š¢яeαм..

Yøυ ωαит α fıχ?
I'łł fυ¢κ чøυ υρ
чøυя fα¢e ıи тωø
I'łł мακe чøυ š¢яeαм
чøυ'νe łøšт ıт αłł
נυšт ωħαт чøυ αяe..
αłł вяøκeи đøωи..

Yøυ ωαит α fıχ?
I'łł fυ¢κ чøυ υρ..
чøυ ρeттч s̶П̶Ǟ̶κ̶ę..

tђє ̶s̶П̶Ǟ̶κ̶ę ђє tยгภє๔ Ŧг๏๓ tђє คภɠєl'ร թlєค
ภ๏ฬ ยภ๔єгภєคtђ ฬเtђ tђє гєรt t๏ ๒гєє๔
เ tђ๏ยɠђt ๓ץ ̶G̶Ø̶Ð̶ ฬคร ค ค๒๏vє ๓є
ภ๏t เภ tђє թคl๓ ๏Ŧ ๓ץ ђคภ๔ Ŧг๏๓ ɠгєє๔
Track Name: Alone
A тešт øf fαıтħ ħαš ¢øмe
ωħeи fαмıłıeš ħαтe eα¢ħ øтħeя
тħeч ¢łαıм тø κиøω тħe αиšωeяš
eνeи ωħeи тħeıя ¢ħıłđяeи κıłł тħeмšełνeš

I αм αłøиe..
αиđ I ¢αи fıиαłłч šee ıт
I gø тħяøυgħ łıfe šeαя¢ħıиg
вυт ıт αłł šłıρš мч ħαиđ..

ıт šłıρš мч ħαиđ
тø мακe мe šee чøυ
ıf I ¢øυłđ נυšт ħełρ..
тħeи чøυ ωøυłđ
šтıłł вe ħeяe..

feαя łøøκš мe ıи тħe eчe
тø мακe мe αиšωeя мч šıи
тø мακe мe š¢яeαм øυт мч fłαωš
тø šтαıи тħe ¢łøтħ ωıтħ яeđ

αм I иøт łıšтeиıиg?
αм I тøø fαя gøиe?
¢αи I fıиđ ıт ıиšтeαđ?
тħe šραяκ тħαт ωαš đıνıиıтч..

ıт šłıρš мч ħαиđ
тø мακe мe šee чøυ
ıf I ¢øυłđ נυšт ħełρ..
тħeи чøυ ωøυłđ
šтıłł вe ħeяe..

тħeи чøυ ωøυłđ šтıłł вe ħeяe..

ωħeи чøυ łeανe
I вe¢øмe мøяe αłøиe ıиšıđe
I feeł נυšт αš gυıłтч тħeи
αš тħe øиeš тħαт ¢αυšeđ αłł чøυя ραıи
I ħανe тø ħełρ, šø ıf чøυ ¢αи šтıłł ħeαя мe
ρłeαše..
šтαч αłıνe..
šтαч αłıνe..
đøи'т υивαłαи¢e тħe š¢αłeš

тħe gøøđ κeeρ øи gøıиg αиđ gøıиg..

I ρяαч αиđ I ωαт¢ħ αš тħeч đıe føя šøмe ¢αυše тħαт ıš fακe αиđ I đяeαđ ωħeи ıт šłıρš мч ħαиđ..

I'м ρυšħıиg тħeм αωαч
I'м ρυšħıиg, ρυšħıиg, ρυšħıиg..тħeм αωαч

I'м ρυšħıиg тħeм αωαч..
Yøυ'яe ρυšħıиg тħeм αωαч..
We'яe ρυšħıиg..ρυšħıиg..ρυšħıиg тħeм αωαч..

αωαч...αωαч...αωαч...αωαч..иøω..иøω..иø..
Track Name: Help is Coming
Tħe тяee αωαıтš мe..
Tħe s̶П̶Ǟ̶κ̶ę ¢łøše вч ıи gυıše
I'νe αłωαчš ωøиđeяeđ..ωħч тħe fяυıт ¢øυłđ fαłł šø fαя
αиđ ωħeи I вıтe đøωи, тø ρяıze тeмρтαтıøи
мч ħeαđ ıš тυяиıиg, чeт чeαяиıиg тø šee ωħαт ¢αυšeš

мч feαя..
тħαт иø øиe ıš ¢øмıиg

Fяøм тħe тяee, ωe ωıłł fαłł đøωи
šυ¢ħ α fяυıт.. øf иø вeαяıиg
чøυ'яe łeαđıиg α łıfe, fυłł øf ħαтяeđ
šρяeαđıиg ωħαт чøυ ¢øиšıđeя яıgħт

чøυ ¢яч, ωħeи иøтħıиg ıš тø αđνø¢αтe
чøυя łıfe, ħøω đeναšтαтıиg ıт ¢αи вe
fυ¢κ чøυ, чøυ тħıиκ чøυя łıfe ¢αи мeαи šħıт
ħøω ωяøиg, чøυ'яe נυšт α šα¢κ øf fłešħ
I đøи'т иeeđ αич мøяe øf тħıš, I đøи'т ωαит αич мøяe øf тħıš
fυ¢κ тħıš, I'м тıяeđ øf тħıš ρłα¢e
мч łıfe ωαš иeνeя мeαит тø вe

Fυ¢κ чøυ мøтħeяfυ¢κeя

łeт мe тešт тħe ωıиđ fяøм αfαя αš ıт ωαитš тø ħαтe мe, ¢ħαиge мe, вяeακ мe, κıłł мe, αичтħıиg ıт ωαитš тø..

мч feαя..
тħαт иø øиe ıš ¢øмıиg